EDC > EDC > O nás

O nás

EDC logo

Európske dokumentačné centrum (EDC) pôsobí v Centre VTI SR na základe štatútu Európskej komisie z marca 2006, ktorým došlo k transformácii dovtedajšej Depozitnej knižnice EÚ (štatút z novembra 2001) na EDC. Je súčasťou informačnej siete EUROPE DIRECT, zriadenej Európskou komisiou. Sieť združuje informačné centrá sprístupňujúce informácie o EÚ širokej verejnosti a podporuje výskum, výučbu a štúdium otázok európskej integrácie vo výskumných ústavoch a na vysokých školách.

EDC dostáva jeden exemplár publikácií vydávaných alebo distribuovaných vydavateľstvom EÚ Úradom pre publikácie EÚ (Publications Office) v Luxemburgu. Publikácie sú prevažne v anglickom jazyku, v poslednom období pribúdajú aj slovenské publikácie. Sú prístupné širokej verejnosti na prezenčné štúdium. Ide o publikácie inštitúcií a orgánov EÚ: Európsky parlament, Rada EÚ, Európska komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, Ekonomický a sociálny výbor, Výbor pre regióny, Európska investičná banka, Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurostat a ďalšie.
Online verzie publikácií vo formáte pdf a vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ sú k dispozícií prostredníctvom online kníhkupectva a archívu publikácií EÚ Bookshop, ktorý spravuje Úrad pre publikácie EÚ.

EDC na svojich webových stránkach zabezpečuje používateľom prístup k ďalším elektronickým informačným zdrojom zameraným na otázky európskej integrácie.

EDC sprostredkováva záujemcom bezplatné informačné publikácie a letáky o EÚ, ktoré vydáva Úrad pre publikácie EÚ.

Kontakt a prevádzková doba EDC.